DELTA-klasserne i Aalborg sejrer: “Danskmappen er rød, matematikmappen er blå”

Antallet af børn, der får stillet diagnoser hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, vokser. DELTA-klasser i Aalborg kommune er et glimrende alternativ viser første år med projektet. 

Af Andrea Marschall

Dette års fokus i det 3-årige DELTA-projekt, vedtaget af kommunalbestyrelsen skal gå på at udbrede konceptet. Projektet er langt fra omkostningsfrit, men langsigtet kan det være et billigere alternativ. Der er dermed også en forhåbning, om med de positive resultater efter første år, kan sprede idéen videre til andre af kommunens folkeskoler. 

Tallene taler for sig selv

En undersøgelse foretaget af Børn & Unge forskning, viser at stadig flere børn får diagnoser og går ud af børnehaven med mulighed for at skulle placeres indenfor specialområdet. Tine Basser Fisker, forsker i inklusion og diagnosticering, siger til BULP forskning:  

“Der er sket en voldsom stigning. Man opgør ikke tallene minutiøst på, om der er tale om førskolebørn, men der er sket en stigning af ADHD-børn på 264 % inden for de seneste 10 år. Autismediagnosen er også steget, og vi ved, at udskillelsen af børn til specialbørnehaver er i voldsom stigning.” 

Det vil for fremtiden ligge et pres på skolevæsnet både ren strukturelt, men i den grad også økonomisk. Lisbeth Lauritsen, næstformand for skoleudvalget i Aalborg Byråd, ser ligeledes dette som et voksende problem også på landsplan, tilføjer hun. 

”Specialundervisning for alle fremtidige visiterede børn er ikke en økonomisk holdbar løsning på sigt.”

Derfor så hun og skoleudvalget muligheder i det nye DELTA-projekt, som efter det første år har vist en gunstig udvikling. Budgetmæssigt kan det derfor bedre betale sig at investere i alternativer som DELTA-projektet i stedet for at sætte børnene i K-klasser der er et specialundervisningstilbud for børn i Aalborg kommune. 

Hvad er DELTA?
Hvad går deltaprojektet ud på: 
Projektet består i et nyt skoletilbud, der ville skabe deltagelsesmuligheder for elever, som ellers ville blive segregeret til et specialtilbud. De visiterede børn vil være diagnosticeret inden for autismespektrummet. 
Hvornår startede projektet: 
Fra januar til august blev idriftsættelsen af de to DELTA-klasser iværksat. Fra august 2020, startede de to første 0. klasser. Projektet er planlagt til at skulle forløbe i 3 år fra 2020-2023. 
Hvilke skoler har DELTA-klasser: 
Gammel Hasseris skole og Stolpedalskolen fik hver sin 0. klasse i 2020 med en klassekvotient på 16 børn, heraf fire visiterede børn udvalgt af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
Målsætning fra skoleudvalget med projektet: 
Fokus har været at udvikle en undervisningsform der tilgodeser alle børn i form af en sammenfletning mellem almen-pædagogik og specialpædagogik. Der skal være deltagelsesmuligheder for de visiterede børn og dermed skabes et inkluderende læringsfælleskab som får grundlang for elevernes trivsel og læring. 

Danskmappen er rød, matematikmappen er blå

Et af tiltagene, der har vist sig at være enormt velfungerede, er struktur i dagligdagen. Det siger Lotte Fisher, der er afdelingsleder for indskolingen på Gammel Hasseris skole. 

”Det bærende element i deltaklasserne er strukturforudsigelighed. De kommer ind på den samme måde om morgenen, de har de faste pladser og de kommer til de samme voksne. Danskmappen er rød. Matematikmappen er blå.”

Lotte Fisher blev overrasket over hvor stor indflydelse struktur kunne have for både faglighed og trivsel. 

”Vi kunne se, at de er rykket sindssyg meget på faglighed i de tests, man kan tage i 0 klasse. Så ser vi, at de visiterede børn har legeaftaler med distriksbørnene. Vi ser en klasse der er homogen og tager sig rigtig fint af hinanden. ”

Et andet redskab der har vist sig effektivt er de færre elever og co-teaching, der ellers ikke er at finde i de almene folkeskoleklasser. Det kræver dog at skolen får stillet resurserne til rådighed, hvilket DELTA-projektet har givet mulighed for En del af projektet er også det tætte samarbejde med PPR hvor en psykolog og ergoterapeut er tilknyttet, til faglige vurderinger af trivslen og klassens udvikling. 

Vi skal have meget mere DELTA 

De mange gode erfaringer med blandt andet en Time-timer, der er et redskab, der gør det visuelt for børnene at følge med, hvor lang tid de skal arbejde, kan sagtens implementeres til almene klasser. Det samme kan stemmeskalaer og tegn for ro, som der også arbejdes med i DELTA-klasser. Det har Lotte Fisher også haft med til Skoleudvalget. 

”Strukturen har fået et nøk opad på hele skolen efter delta, vi kan se det, børnene har brug for den struktur. Det skal sprede sig, og det gør det også”.